Chcę zarejestrować wizytę

tel. +48 536 244 884

Regulamin

 1. Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy pod nazwą: Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Ortoestetica z siedzibą przy ul. Cieszyńskiego 36/44, Gdańsk (80-809), zwany dalej „Ortoestetica”. Świadczenia udzielane są w dni: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 09.00-20.00, we wskazanej wyżej siedzibie podmiotu leczniczego.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia, oraz wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Regulamin opracowano na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
  4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajówi zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz. U. Nr 252, poz. 1697)
 4. Podstawowym celem Ortoestetica jest świadczenie usług zdrowotnych przez osobydo tego uprawnione, na podstawie przepisów prawa.
 5. Ortoestetica udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego oraz leczenia stomatologicznego, a także z zakresu medycyny estetycznej.
 6. Pomieszczenia placówki przystosowane są do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich.
 7. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
  1. osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń;
  2. telefonicznego pod numerem telefonu 536 244 884;
 8. Wizyty w Ortoestetica planujemy w ustalonym z pacjentem terminie. Zapisy odbywają się telefonicznie lub drogą mailową.
 9. W przypadku konieczności szybkiej interwencji (ból zęba, uraz itp.) staramy się zapewnić jak najszybszą pomoc. W takich sytuacjach prosimy o pilny kontakt, celem ustalenia dodatkowego terminu.
 10. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych w przypadkach zagrożenie zdrowia lub życia.
 11. Rezerwacja terminu stanowi zawarcie umowy pomiędzy Ortoesteticaa pacjentem. Każdazarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowegoi personelu. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowanepersonel i środki finansowe. Prosimy, aby terminy rezerwowanych wizyt byłyprzemyślane, a odwołanie terminu w razie potrzeby nie nastąpiło później niż 1 dzień przed planowaną wizytą.
 12. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadającyodpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 13. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom zawodowym i sanitarnym.
 14. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etykizawodowej.
 15. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Ortoestetica kierują na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
 16. Do głównych zadań organizacyjnych Ortoestetica należy:
  1. realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
  2. kompetentne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
  3. dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
  4. przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
  5. wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lubpoleceniach przełożonego.
 17. Do podstawowych zadań Ortoestetica należy:
  1. badanie i porada lekarska,
  2. diagnoza,
  3. określenie planu leczenia,
  4. opieka profilaktyczna,
  5. działania diagnostyczne,
  6. udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,
  7. profilaktyka stomatologiczna,
  8. świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej,
  9. świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej,
  10. świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej,
  11. świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej,
  12. świadczenia z zakresu ortodoncji,
  13. świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej,
  14. świadczenia z zakresu stomatologii estetycznej,
  15. świadczenia z zakresu medycyny estetycznej,
  16. prowadzenie dokumentacji medycznej,
  17. wykonywanie zdjęć rentgenowskich wewnątrz-ustnych,
  18. szkolenia wewnętrzne dla pracowników,
  19. szkolenia zewnętrzne w zakresie posiadanych kompetencji.
 18. Ponadto do zadań Ortoestetica należy:
  1. organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  2. udzielanie porad i konsultacji lekarskich,
  3. organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach,
  4. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  5. udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
  6. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
 19. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ortoestetica określone są w procedurach opracowanych przez właściciela.
 20. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Ortoestetica, a także pomiędzy pracownikami i współpracownikami, powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń.
 21. Obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez Ortoestetica oraz nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych spoczywa na właścicielu.
 22. Udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy.
 23. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 24. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 25. Dokumentację udostępnia się na wniosek:
  1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta;
  2. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub będąca w chwili zgonu jego przedstawicielem ustawowym;
  3. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  4. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  5. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związkuz prowadzonym przez nie postępowaniem;
  6. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 26. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 27. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym.
 28. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ortoestetica oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
 29. Podczas nieobecności, właściciela zastępuje upoważniony przez niego pracownik.
 30. Do obowiązków i uprawnień zastępcy należy:
  1. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
  2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 31. Do obowiązków wszystkich pracowników należy:
  1. uprzejme traktowanie oraz poszanowanie godności osobistej pacjentów,
  2. świadczenie usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  3. udzielanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
 32. Do obowiązków pacjenta należy:
  1. przestrzeganie regulaminu porządkowego podmiotu leczniczego Ortoestetica,
  2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Ortoestetica,
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów p-poż,
  4. przestrzeganie zaleceń lekarza.
 33. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela.
 34. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do właściciela. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 35. Właściciel zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 36. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.